බිරිදගේ මේ ජායාරූපය දුටු සැමියා ඇයව දික්කසාද කරනවා දික්කසාද කිරීමට හේතුව ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වේවි

ජායාරූපයක් නිසා දික්කසාද වූ පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරනවා මේ පුවත සැලවීමත් සමග හුගක් දෙනෙක් මේ ජායාරූපය ඉතාමත් ඕනෑකමින් නැරඹුවා පහතින් බලන්න එම ජායාරුපය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *