මුළු ප්‍රේක්ෂකාගාරයම විමතියට පත්කරමින් වේදිකාවට පැමිණි නිරුවත් තරුණයින් දෙදෙනා කරපු දේ මෙන්න ලැජ්ජාව ගෑවිලාවත් නැ මුන් දෙන්නට

මුළු ප්‍රේක්ෂකාගාරයම විමතියට පත්කරමින් වේදිකාවට පැමිණි නිරුවත් තරුණයින් දෙදෙනා කරපු දේ මෙන්න ලැජ්ජාව ගෑවිලාවත් නැ මුන් දෙන්නට

රියලිටි තරගයම පිස්සු වට්ටපු මේ කොල්ලෝ දෙන්නගේ සුපිරිම වැඩේ මෙන්න පොඩ්ඩක් මිස් උනානම් ඔක්කොම එළියේ

Men With Pans on America's Got Talent 2017

How to get Tyra Banks Running and Screaming onto the stage!! LOL #GotTalent

Posted by Comedians Got Talent on Sunday, December 31, 2017