දවසට 2160 වතාවක් සුරාන්තයට පත්වන කාන්තාවක් බලන්න එම අවස්ථාවේ ඇයගේ හැසිරීම පිස්සු හැදෙනවා

අපි මේ කියන්න යන්නේ ලෝකයේ කෝටි ගණනකින් එක කෙනෙකුට සදෙන රෝගයක් ගැනයි මේ කාන්තාව පැය දෙකකට 180ක් සුරාන්තයට පත්වෙනවා බලන්න එම කාන්තාව ඒ වෙලාවට හැසිරෙන ආකාරය පුදුමයි පහතින් නරඹන්න එම වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *