ආසියාවේ සියලුම රටවල් පරදා පලමුවතාවට දරුණු x 30 ලංකාවට 1500ට ලංකාවෙන් යන්න පුළුවන් x 30 යනවනම් මේකත් බලන්න

ලොව ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක් වන X30 තරගාවලිය රටවල් 22ක් එකතු කරගනිමින් ලංකාවේ පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.

ඔබට මේ තරඟාවලිය ගැන වැඩි විස්තර www.x30.lk (https://goo.gl/ZXR2Lk) වෙඩි අඩවියට පිවිසීමෙන් දැනගන්නත් පුලුවන්. ඒ වගේම මෙම තරඟ නරඹන්න ප්‍රවේශපත් www.tickets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් වෙන්කරවා ගන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *