සාමාන්‍යපෙළ උසස්පෙළ ලියපු ඔබට ඔබට මෙන්න අවස්ථාවක් දීවයින පුරා පවතින කලමනාකාරන අංශයේ පුරප්පඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ

DMI (PVT) LTD. අනගතයේ සාර්ථකත්වය ගැන හිතන ඔබට මෙන්න අවස්ථාවක්.. දිවයින පුර පවතින කලමනාකාරන අංශයේ පුරප්පඩු සදහා බදවා ගැනීම් සිදුු කෙරේ.

* SUPERVISOR * TRANEE SUPERVISOR * ADMINISTER * ASSISTENT MANAGER. * HRM MANAGER ඔබත් O/L A/L පෙනිසිටි වයස 18 – 27 අතර අයෙක්නම් අයදුම් කල හැක.. – නොමිලේ ජාත්‍යන්තර පුහුනුවක්. – පුහුනු කාලයේ 12000 – 18000 දක්වා වැටුප්. – පුහුනුවෙන් පසු 35000 සිට ඉහලට වැටුප්. – නවතැන් පහසුකම් නොමිලේ.. පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් ඔබත් අදම අමතන්න.. 0763043784

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *