ගොවිපලේ ඇවිදගිය ඔහුට කොරපොතු සහිත බිත්තරයක් වැනි යමක් හමුවුණා ලොවක් පුදුමකල සොයාගැනීම මෙන්න ඔබත් විශ්මයට පත්වේවි

ගොවිපලේ ඇවිදගිය ඔහුට කොරපොතු සහිත බිත්තරයක් වැනි යමක් හමුවුණා ලොවක් පුදුමකල සොයාගැනීම මෙන්න ඔබත් විශ්මයට පත්වේවි

තමන්ගේ මුළු ජිවිතයම වෙනස් කල මේ සොයාගැනීම ඔබත් පහතින් නරබන්න ඔබටත් පුදුම හිතේවි මේ දේ ගැන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *